Категории

ЦЕЛ НА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ Бисквитки

Доставчик: 

ŠPERKY Ltd

Ул. Старозагорска № 6

Кошице, 040 23

Регистрационен номер: 45551596

Данъчен номер: 2023033276

ДДС номер: SK2023033276

Email: marketing@sperky-eshop.sk 1. ЦЕЛ НА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ 

Обработването на лични данни се извършва за целите на: 

а) Предоставяне на услуги във връзка с работата на уебсайта в режим, необходим за правилното функциониране на уебсайта. 

б) Проследяване на броя посещения на уебсайта и определяне на източниците на трафик – проследяването се извършва с цел подобряване на работата на уебсайта. 

в) Показване на целева реклама на уебсайта въз основа на идентифициране на поведението на посетителя на уебсайта и търсения в интернет, както и оценка на ефективността на конкретни маркетингови дейности и проследяване на броя на потребителите на уебсайта, които са били привлечени от уебсайта.

 

 1. ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ НА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ 

а) Законосъобразност на обработването на лични данни за целите по буква а): Личните данни се обработват на основание член 6, параграф 1, буква е) от Регламент на Европейския парламент и на Съвета (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица по отношение на обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, което отменя директива 95/46/ЕО (Общ регламент за защита на данните). 

б) Законосъобразност на обработването на лични данни за целите на буква б) – в): Личните данни се обработват на основание член 6, параграф 1, буква а) от Регламент на Европейския парламент и на Съвета (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица по отношение на обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, което отменя директива 95/46/ЕО (Общ регламент за защита на данните).

Даденото съгласие винаги е доброволно и е безусловно. Това означава, че дори ако съответното лице не го предостави, то все още има право да посещава, разглежда и използва уебсайтовете, онлайн услугите и продуктите до степента, до която бисквитките не са необходими за функционалността и достъпността на уеб местоположението. Ако използването на бисквитки е ограничено или отказано, това може да повлияе на функционалността и достъпността на някои уебсайтове и услуги на оператора на услугите на уебсайта, което може да доведе до това, че някои или всички избрани услуги не са напълно функционални или достъпни.

 

 1. ЗАКОННО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ 

Не се извършва обработка на лични данни за целите от точки а) до в) въз основа на конкретна правна уредба.

 

 

 •  СПИСЪК С ЛИЧНИ ДАННИ 

 

а) Предоставяне на услуги във връзка с работата на уебсайта: Личните данни, събрани при достъп и използване на уебсайтове, се прехвърлят автоматично към сървъра на оператора. Следната информация се записва без намеса и се съхранява, докато не бъде автоматично изтрита. Съхранената информация се състои от IP адреса на устройството за достъп, дата и час на достъп, име и URL на изтеглените файлове, уебсайт, от който е направен достъпът (с URL връзката), използвания браузър и информация за потребителя операционната система, както и името на оператора за достъп до интернет. 

б) Бисквитки, съхранявани на крайното устройство 

в) Бисквитки, съхранявани на крайното устройство

 

 1. ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

За целите на точки от а) до г), засегнатите лица са потребителите на уебсайтовете на оператора.

 

 • СРОКОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ 

 

За целите на буква а): Временните бисквитки се изтриват автоматично след затваряне на интернет браузъра и позволяват съхраняването на определена информация за улесняване на търсенето в настройката на местоположението на уебсайта. 

За целите от б) до в): Постоянните бисквитки ще останат съхранени на вашето устройство до изтичане на срока им на валидност. (например няколко седмици, месеци, но не повече от 13 месеца или докато бъдат изтрити от ваша страна). 

Всеки посетител на уеб местоположението може да изтрие бисквитките, независимо дали са постоянни или временни.

 

 1. ИНТЕРЕС НА ОТОРИЗИРАН ОПЕРАТОР 

Обработването на посочените данни е от съществено значение за предоставянето на услуги във връзка с функционирането на уебсайта на неговото местоположение, за подобряване и оптимизиране на съдържанието на уебсайта, за предотвратяване и осигуряване на правилното и безопасно функциониране на системи и процедури, както и подобряване на съдържанието на уебсайта и процедурите като упълномощен интерес на оператора на уеб местоположение.

 

 1. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ СТРАНИ 

Операторът на уеб местоположение използва услуги на трети страни на своя уебсайт, като Google Metric Tools (Google Analytics, Google Tag Manager), бутони за споделяне и харесване на съдържанието в социалните мрежи Meta (например Facebook, Instagram). За да използва тези услуги, операторът на уеб местоположение записва кодове на трети страни в своя код, което може да изисква съхраняване на бисквитки за пълна функционалност. Това води до приемането на бисквитки от трети страни. В случай на приемане на бисквитки, които се отнасят до трети страни (бисквитки, които са в пряка връзка с ефективността и целевия фокус), вашите данни могат да бъдат прехвърлени в държави, където са базирани трети страни (например САЩ).

 1. ТЕХНИЧЕСКИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ Техническите и организационни мерки за защита на личните данни се обработват във вътрешния правилник на оператора. Мерките за сигурност се осъществяват в областите физическа и обектна безопасност, информационна сигурност, защита на криптирана информация, административна сигурност на персонала, защита на чувствителна информация и точно определени правомощия и задължения, изброени в политиката за сигурност на организацията.

 

 

 • КАТЕГОРИЯ ЛИЧНИ ДАННИ 

 

 

В рамките на точки от a) до (c) личните данни се събират чрез бисквитки, включени като нормални лични данни.

 1. РАЗКРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ 

Личните данни, събрани чрез бисквитки, служат само за маркетингови цели и не се публикуват.

 1. АВТОМАТИЗИРАНО ВЗЕМАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНО РЕШЕНИЕ ИЛИ ПРОФИЛИРАНЕ 

Няма автоматизирано индивидуално вземане на решения или профилиране при обработка на лични данни.

 

 1. ТРЕТИ страни

 Трети страни означава друг упълномощен субект, който може да изиска да обработва бисквитки съгласно правното основание, основано на член 6, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на лицата при обработката на лични данни и относно свободното движение на такива данни, с което се отменя Директива 95/46/ЕО (Общ регламент за защита на данните).

 

 1. ПОЛУЧАТЕЛИ НА ЛИЧНИ ДАННИ Получателите на лични данни са компания Google и компания Meta, с правно основание на член 6, параграф 1, буква а) Регламент на Европейския парламент и на Съвета (ЕС) 2016/679 относно защитата на лицата при обработването на лични данни данни и Директива 95/46/ЕО за свободно движение (Общ регламент за защита на данните).
 2. ПРАВАТА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА 

Заинтересованото лице има право да изиска от оператора достъп до личните данни, които се обработват на съответното лице, право да изтрие или ограничи обработването на лични данни, да възрази срещу обработването на лични данни, както и да подаде заявление за иницииране на проверка от надзорния орган. Ако операторът обработва лични данни със съгласието на съответното лице, то има право по всяко време да оттегли съгласието си за обработка на лични данни. Обжалването на съгласието не засяга законосъобразността на обработването на лични данни въз основа на съгласието преди неговото обжалване. Заинтересованото лице може да упражни правата си чрез изпращане на имейл или на адреса на оператора, посочен в началото на този документ.


homeНачало

local_mall
cancel
cancel