Категории

Отказ (Оттегляне) от договора

 

В съответствие с акт № 102/2014 относно защитата на потребителите при продажба на стоки или предоставяне на услуги по дистанционни договори или договори, изпълнени извън търговските помещения на продавача имате правото да се откажете от договора в рамките на 14 дни от датата на получаване на доставката.

 

В случай на отказ от договора върнете продуктите, които не ви задоволяват обратно на следния адрес:

 

Bizhuta-eshop.bg
Тел. +359 892 075 484

SPERKY s.r.o. KNH
НПЗ Искър
ул. Подпоручик Йордан Тодоров 6
1528 София
България

 

Централа на компанията
ŠPERKY s.r.o.
Dénešova 8 - OC Jednota
04023 KOŠICE
Slovak Republic

 

Изпратете стоките:

 • Внимателно опаковани ( препоръчваме това да стане чрез препоръчана поща), не със заплащане на стоката при доставка. В хипотезата на изпращане на стоките чрез заплащане при доставка, същата няма да бъде приета.
 • Приложете копие на фактурата с банкова сметка и попълнете формуляр за отказ от договор към нея. Може да намерите формуляр с отказ от договора тук:

 vf_bg.doc

 

Стоките трябва да отговарят на следните изисквания:

 • Стоките трябва да са подходящо опаковани
 • Стоките не трябва да са използвани – стоките не трябва да имат никакви следи от употреба.
 • Стоките трябва да са изцяло комплектовани!

 

Когато връщате стоки, ние носим отговорност за загубата на стоки, щом бъдат изпратени до нас - задължение на клиента е да опакова стоките по такъв начин, че да бъде предотвратена  всяка повреда или загуба на стоките.

 

Задължения на търговеца в случай на отказ

 • Продавачът трябва да възстанови всички плащания, направени от купувача, включително, ако е приложимо и разходите по доставка без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни от деня, в който е информиран за решението на купувача да се оттегли от договора в съотвествие с член 11..
 • Търговецът извършва плащането, посочено в първа алинея, като използва същия начин на плащане, какъвто е ползвал потребителя за първоначалната транзакция, освен ако потребителят изрично не е договорил друго и при условие че потребителят няма да направи такси в резултат на такова възстановяване.
 • Независимо от параграф 1, търговците не са задължени да възстановят допълнителните разходи на купувача, ако същият изрично е избрал вид доставка на стоките, различна от най-евтината стандартна доставка, предлагана от търговеца.
 • Освен ако търговецът не е предложил да прибере стоките лично в съотвествие с договора за продажба, търговецът може да задържи плащането на тези разходи, докато той не получи обратно стоките си, или до момента, в който потребителят е представил доказателство за връщане на стоките, което от двете се случи по-рано

 

 

Задължения на купувача в случай на отказ

 • Освен ако търговецът не е предложил сам да прибере стоките, потребителят изпраща обратно стоките или ги предава на търговеца или на лице, упълномощено от търговеца да получи стоките, без всякакво забавяне и във всеки случай не по-късно от 14 дни от деня, в който той е съобщил на търговеца решението си да се откаже от договора в съответствие с член  11. Срокът се счита за спазен, ако потребителят изпрати обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок.
 • Потребителят поема само директните разходи за връщане на стоките, освен ако търговецът се е съгласил да ги понесе или търговецът е пропуснал да уведоми потребителя, че потребителят трябва да ги понесе. 
 • В случай на договори, сключени извън търговския обект, при които стоките са били доставени в дома на потребителя в момента на сключване на договора, търговецът трябва да прибере стоките на свои разноски, ако по своето естество, тези стоки не могат да бъдат изпращани по поща.
 • Потребителите трябва да отговарят само за каквото и да е намаляване стойността на стоките в резултат на предването им, различно от това, което е нужно и произтича от естеството, характеристиките и функционалността на стоките. В никакъв случай потребителят не носи отговорност за намалената стойност на стоките, когато търговецът не е предоставил бланка за правото на отказ в съответствие с член 6, параграф 1, буква h.
 • Когато потребителят упражнява правото си на отказ, след като прави искане в съответствие с член 7, параграф 3 или член 8, параграф 8, потребителят следва да заплати на търговеца сума, която да е порционална на това, което е било предоставено, до момента, в който този потребител е информирал търговеца за упражняване на правото на отказ, в сравнение с пълното покритие по договора. Пропорционалната част, която трябва да бъде платена от потребителя на търговеца, се изчислява на базата на общата цена, уговорена в договора. Ако общата цена е твърде висока, пропорционалната стойност се изчислява на база на търговската стойност на това, което е предоставено.

 

 

 

 


homeНачало

local_mall
cancel
cancel